File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Polish.lang

Recommend this page to a friend!
  Classes of Emmanuel Podvin   Blapy   demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Polish.lang   Download  
File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Polish.lang
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Blapy
jQuery plugin to load linked pages using AJAX
Author: By
Last change: Update of demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Polish.lang
Date: 2 years ago
Size: 875 bytes
 

Contents

Class file image Download
/** * Polish translation * @name Polish * @anchor Polish * @author Tomasz Kowalski */ { "sProcessing": "Przetwarzanie...", "sLengthMenu": "Poka? _MENU_ pozycji", "sZeroRecords": "Nie znaleziono pasuj?cych pozycji", "sInfoThousands": " ", "sInfo": "Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ ??cznie", "sInfoEmpty": "Pozycji 0 z 0 dost?pnych", "sInfoFiltered": "(filtrowanie spo?ród _MAX_ dost?pnych pozycji)", "sInfoPostFix": "", "sSearch": "Szukaj:", "sUrl": "", "oPaginate": { "sFirst": "Pierwsza", "sPrevious": "Poprzednia", "sNext": "Nast?pna", "sLast": "Ostatnia" }, "sEmptyTable": "Brak danych", "sLoadingRecords": "Wczytywanie...", "oAria": { "sSortAscending": ": aktywuj, by posortowa? kolumn? rosn?co", "sSortDescending": ": aktywuj, by posortowa? kolumn? malej?co" } }